top of page

六壬神數

—Pngtree—chinese style classical antiquity ad_953147.jpg

六壬神數組成

大六壬,或稱六壬神課,簡稱六壬,是中國古老三大占卜術之一。大六壬與奇門遁甲、太乙神數並稱三式。

大六壬盛行於漢朝、三國、魏晉南北朝,文人名士多有以此為休閒,常以懷中藏物互相占卜猜測,名曰「射覆」。唐宋以來,明清相繼,相承至今。然六壬演式繁雜,主要在士大夫之間流傳,在民間社會中漸被文王卦所代替。當今社會,在中國大陸、香港和台灣均有一部分人在研習六壬。六壬術傳至日本後,在平安時代由陰陽師安倍晴明發揚光大。為現代算命相術之一。民間之「六壬神功」與古之六壬課完全無關係。

六壬主要是以幾個元素組成占卜內容,進而根據這個占卜內容進行判斷以測吉凶,其中組成元素有:

 • 太歲 :占卜的那個時間點的那一年的天干地支,譬如 2015 年立春後為乙未年,在下一個立春之前太歲都是乙未。

 • 月建 :月建是用來判斷日干支以及其他元素五行力量的基準,切換方式如同八字那樣切換月份,是看二十四節氣中的「節」來切換的,譬如在立春節到驚蟄節之間月建為「寅」,到了驚蟄後會轉變為「卯」。

 • 日干支 :占卜那一天的天干與地支,翻萬年曆或者透過手機軟體皆可查詢。

 • 占時 :這是六壬占卜的重點之一,是占卜的那個時間點或者隨意抽取的一個地支(也可以是數字一到十二的其中一個,進而轉換成地支)。占時分為「正時法」與「活時法」,古代先賢在古籍上以正時較多。正時法就是占卜當前的時辰為主,譬如辰時占卜,那占時就是辰。活時法則靈活許多,可由任何一個方式來決定占時是哪一個地支,譬如今日有人前來占事,時間是辰時,但是抽籤抽到了午,那便以午作為占時,只是需要另外紀錄是「抽時」。

 • 月將 :月將代表一月之將,主要是看太陽在黃道十二宮的哪個宮位,以二十四節氣的中氣作為換將基準,譬如雨水節到春分節之間太陽在亥宮,則月將則為亥。月將在六壬的另外一個名稱即為「太陽」。

 • 空亡 :空亡是以日干支所處的旬為主所排出來的資訊。每一天都會在一個旬中,而旬總共有六個,分別是甲子旬、甲戌旬、甲申旬、甲午旬、甲辰旬、甲寅旬,每十天換一個旬。但是天干有十、地支有十二,兩個搭配起來一定會有漏掉兩個地支沒有天干可以配,這就是空亡。

 • 年命 :年命組成為行年跟本命兩個,本命是指求占者或對象出生的那一年的太歲,行年則是根據行年表來查男命或女命的年紀來換算的。

 • 天地盤 :天地盤是六壬的重點之一,它根據月將、占時來模擬出一個時空環境,進而根據生、剋、刑的關係來演化出其餘的占卜資訊。天地盤其實是天盤與地盤的組合,組成元素都是十二地支,只是地盤的十二地支位置是固定的,而天盤的十二地支要將月將放置在占時(或抽時)上,進而形成天盤。

 • 十二天將 :十二天將又稱天乙貴人,有:貴人、螣蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太常、玄武、太陰、天后,並且依照順序順時針或逆時針排在天盤上。十二天將在分析六壬盤中佔有很重要的地位,因此一般都需要再三確定排列正確。

 • 四課 :四課是根據日干支以及對應的天地盤位置排列出來的,由右到左分別是第一課、第二課、第三課、第四課。第一課的下神為日干,代表求占者或事情的主體;第三課的下神為日支,代表所占對象或者事情的客體。而第一課的上神為第二課的下神、第三課的上神為第四課的下神,再找出其天盤是哪一個地支。四課裏藏有許多的訊息,是六壬盤解析的重點關鍵。

 • 三傳 :三傳則是根據四課上下神彼此間的生剋刑關係來排列出來的,而排列出來的類型有九種,被稱為九宗門,分別是:賊剋法、知一法、涉害法、遙剋法、昴星法、別責法、八專法、伏吟法、返吟法。三傳分為初傳,又稱發端、發用或用神,代表事情的初始;中傳又稱移易,代表事情中間的轉折變化;末傳又稱歸計,代表事情的結果。一般來說三傳還會搭配遁干以及六親與十二天將,來讓得到的資訊更加的完整與豐富。

bottom of page